Over de periode 2018 t/m 2023 is zowel het gas- als het elektriciteitsverbruik in de bestaande
woningvoorraad [in de gemeente Heumen] gedaald. Tegelijkertijd is het aantal zonnepanelen zeer sterk gestegen. Gezamenlijk heeft dit in deze periode geleid tot een daling van de CO2-emissie met ruim 27%!

Dit schreef het College van Burgemeester en Wethouders 6 juni aan de Gemeenteraad. De informatie is gebaseerd op verbruikscijfers van Liander. De netbeheerder concludeerde onder andere dat:
• Gasverbruik is gedaald met 28,9 % (over 2018 – 2022 was de afname 12,3%)
• Elektriciteitsverbruik is afgenomen met 12,0 % (over 2018 – 2022 was de afname 6,0%)
• Opwek zonnepanelen is verzevenvoudigd (over de periode 2018 – 2022 was dit vervijfvoudigd)
Als resultante van bovenstaande is de CO2-emissie voor huishoudens met 27,3% afgenomen. Over de periode 2018 – 2022 was dit nog 14,3%.

Het College gaf in haar toelichting het volgende aan. ‘De daling in gasverbruik is grotendeels te verklaren door de fors gestegen energiekosten, door de activiteiten van het bewonersinitiatief in Malden Noordoost en doordat steeds meer mensen overgaan tot plaatsing van een warmtepomp. Ook de bewonersavonden in het kader van energiebesparing zullen een bijdrage hebben geleverd aan het dalende gasverbruik.
Hetzelfde geldt voor de afname in elektriciteitsverbruik, waarbij het groeiende aantal kleinverbruikers met zonnepanelen, een stijging van het aantal zonnepanelen per kleinverbruik én een stijging in de opbrengst per paneel ook sterk hebben bijgedragen.
Aan de andere kant is er ook een toename in het elektriciteitsverbruik te signaleren doordat steeds meer woningen van het gas af gaan. Dit leidt tot elektrificatie van het energiegebruik. Ook de toename van individuele laadpalen leidt tot een toename van het verbruik.’

Het College roemde in haar toelichting onder andere de inspanningen van bewonersinitiatief Energiezuinig Wonen Malden Noordoost. Dat onderstrepen we van harte, maar we willen daar graag ook die van onze Energiecoaches én van de bewoners van deze wijk aan toevoegen.

Wij blijven ons hard maken voor het goed isoleren van huizen en voor het treffen van voorbereidingen om van het gas af te gaan. Ook is er ruimte voor meer groen in woonwijken. Doet u mee? Meer informatie via info@heumenduurzaamengroen.nl.